MM Mega Long Xuyen

    Tran Hung Dao Str, My Phuoc City, Long Xuyen City